ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Niel Advocatuur B.V. (“VNA”)

Algemeen

 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door VNA; overeenkomsten komen uitsluitend tot stand tussen de Opdrachtgever en VNA, onder toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Van Niel Advocatuur B.V. is statutair gevestigd te Den Helder en kantoorhoudende aan de Barkstraat 2, 1784 KD te Den Helder en ingeschreven bij de KvK onder nummer 73381934.
 3. Het BTW-nummer van Van Niel Advocatuur is NL.8595.00.342.B.01.

 Onze rechtsbetrekking

 1. Deze opdrachtovereenkomst beheerst exclusief de rechtsbetrekking tussen VNA en Opdrachtgever en al hetgeen daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever is door VNA uitdrukkelijk afgewezen.
 2. VNA verleent haar diensten uitsluitend aan of ten behoeve van Opdrachtgever. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door VNA, ongeacht enige andere bedoeling. Artikelen 7:404 (opdrachtverlening met oog op persoon) en 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers) zijn niet van toepassing.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een rechtsbetrekking met of een product of dienst geleverd door VNA aan Opdrachtgever, behoudens een uitdrukkelijke, door VNA schriftelijk bevestigde, andersluidende afspraak. Van een dergelijke andersluidende afspraak zullen in alle gevallen geacht worden deel uit te maken deze algemene voorwaarden.
 4. Op deze algemene voorwaarden kan ook een beroep gedaan worden door Geerars Advocatuur & Mediation B.V. en de daaraan verbonden advocaten en werknemers.
 5. VNA is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van een derde.
 6. VNA sluit geen overeenkomsten op eigen naam ten behoeve van Opdrachtgever.
 7. Communicatie via e-mail geldt als schriftelijk.

Werkzaamheden

 1. VNA adviseert uitsluitend over Nederlands burgerlijk recht. VNA adviseert bijvoorbeeld niet over fiscaal recht, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht of bestuursrecht.

Tarief en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium wordt berekend door het toepasselijke uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal aan de zaak besteedde uren, BTW en met ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, etc.).
 2. De betaaltermijn is veertien dagen na factuurdatum. Facturering geschiedt in beginsel achteraf, aan het eind van iedere kalendermaand. De betaaltermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding van de betaaltermijn is de wettelijke handelsrente van toepassing.
 3. Indien een declaratie om wat voor reden dan ook niet (tijdig) betaald is, of op het moment dat redelijkerwijs aannemelijk is dat Opdrachtgever niet in staat zal zijn om een (toekomstige) declaratie (tijdig) te betalen, mag VNA, te harer beoordeling en al dan niet achtereenvolgens, (i) verdere dienstverlening afhankelijk maken van de betaling door Opdrachtgever van een door VNA bepaald voorschot in geld, (ii) haar dienstverlening voor onbepaalde tijd opschorten en (iii) deze opdrachtovereenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn, met onmiddellijke ingang, schriftelijk opzeggen.
 4. Opdrachtgever komt geen recht toe op opschorting of verrekening.

Beperking aansprakelijkheid

 1. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van VNA kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van VNA. De totale aansprakelijkheid van VNA voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat voor die aanspraak aan VNA daadwerkelijk is uitbetaald op grond van haar bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder de desbetreffende verzekering.
 2. Indien de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van VNA om welke reden dan ook niet aan VNA uitkeert is de totale aansprakelijkheid van VNA voor alle aanspraken tezamen, behalve voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VNA, beperkt tot een maximum van vijfduizend (5.000,-) euro.
 3. De hoogte van de maximale dekking onder de door VNA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is EUR 2.500.000,- per aanspraak. De hoogte van de maximale dekking onder de door VNA afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is EUR 1.250.000,- per aanspraak per jaar met een maximum van EUR 2.500.000,- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.
 4. Alle verweermiddelen, waaronder begrepen de beperking van de aansprakelijkheid, zijn van toepassing ongeacht de juridische grondslag waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd (waaronder niet-nakoming van een hoofdverbintenis, schending van een garantie, onrechtmatige daad of vrijwaring).
 5. Aan VNA verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan VNA verbonden personen” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige (a) directe of indirecte aandeelhouders van VNA (“partners”), (b) groeps-, holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van VNA of haar partners, (c) elke aan VNA gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden, en (d) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan VNA verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 6. Schadevergoedingsvorderingen van Opdrachtgever vervallen zes maanden nadat Opdrachtgever bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en VNA als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht. Schadevergoedingsvorderingen van Opdrachtgever vervallen in ieder geval één jaar nadat de feiten en omstandigheden die dienen als grondslag voor een schadevergoedingsvordering hebben plaatsgevonden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart VNA tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit werkzaamheden die VNA voor of ten behoeve van Opdrachtgever (heeft) verricht. Deze vrijwaring omvat mede de kosten van juridische bijstand en onterecht gedane meldingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Derdengelden

 1. VNA heeft geen Stichting Beheer Derdengelden en ontvang om die reden geen derdengelden.
 2. Indien en zodra VNA gebruik zou maken van een Stichting Beheer Derdengelden, mag VNA en elke aan haar gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden gelden van Opdrachtgever en derden onder zich houden en bij een door hen gekozen bank storten, maar zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.

Geheimhouding

 1. VNA betracht (op grond van artikel 11a Advocatenwet) geheimhouding ten aanzien van alle informatie die niet reeds openbaar is met betrekking tot de bedrijfsvoering van Opdrachtgever, behoudens in die gevallen waarin wet of rechterlijke uitspraak VNA tot openbaarmaking verplicht of gebiedt of Opdrachtgever toestemming voor openbaarmaking heeft gegeven.
 2. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming aan VNA om de naam van Opdrachtgever en een beknopte omschrijving van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden te publiceren op de website van VNA en/of door te geven aan derden voor marketing of communicatiedoeleinden.

Elektronische communicatie

 1. De Opdrachtgever stemt er mee in dat VNA gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. VNA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan en VNA is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.
 2. VNA verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen voor
 3. optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen.

Dossier

 1. Behoudens andersluidende afspraken, bewaart VNA het dossier zeven jaar, te rekenen vanaf de datum waarop voor het laatst door VNA zaakinhoudelijke werkzaamheden zijn verricht.

Wwft

 1. Op basis van toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”), is VNA, onder bepaalde omstandigheden, verplicht om de identiteit van Opdrachtgever en die van haar uiteindelijke begunstigde(n) vast te stellen en ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft aan de autoriteiten te melden, zonder de Opdrachtgever daarover te informeren.

Einde van de opdrachtovereenkomst

 1. Beide partijen mogen deze opdrachtovereenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. De opdrachtovereenkomst eindigt alsdan direct. Ter voorkoming van misverstand: opzegging heeft geen invloed op hetgeen reeds verschuldigd is geworden op grond van deze opdrachtovereenkomst vóór de datum van opzegging. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om te blijven gelden ook na opzegging van deze opdrachtovereenkomst, blijven onverkort gelden.

 Klachtenregeling

 1. Het uitgangspunt bij klachtenbehandeling is dat wanneer een cliënt een klacht heeft, deze klacht eerst intern wordt behandeld. Dat gebeurt door de klachtenfunctionaris. Bij Van Niel Advocatuur B.V. mag de advocaat zelf optreden als klachtenfunctionaris.
 2. De behandeling van een klacht is in eerste instantie gericht op het zoeken naar een oplossing die zowel voor de cliënt als voor de advocaat acceptabel is. Als de afhandeling van de klacht niet leidt tot tevredenheid van de cliënt, dient het geschil te worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle rechtsbetrekkingen tussen VNA en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar. Op dit artikel 34 is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De geheimhoudingsplicht vervat in artikel 25 geldt niet indien en voor zover VNA in verband met een geschil tussen VNA en Opdrachtgever haar standpunt bekend wenst te maken aan de bevoegde rechter.