PRIVACYVERKLARING KRAFT Legal

INTRODUCTIE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door KRAFT Legal.

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. Persoonsgegevens worden door KRAFT verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, daarom adviseren wij u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD EN
VOOR WELKE DOELEINDEN?

KRAFT verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen
uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke
verplichtingen.

 • Wij verzamelen en verwerken
  persoonsgegevens van onze cliënten en/of functionarissen of (indirecte)
  aandeelhouders van cliënten voor zover verplicht op grond van wet- en
  regelgeving. Hierbij worden onder meer de volgende gegevens verzameld en
  bewaard: naam, geboortedatum en kopie paspoort. Deze persoonsgegevens worden
  bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.
 • Wij verzamelen contactgegevens van de
  contactpersonen bij onze relaties, zoals cliënten en leveranciers. Dit betreft
  naam, zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. Wij
  verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen
  uitvoeren en om onze relaties incidentele nieuwsbrieven, updates over wet- en
  regelgeving, overige mededelingen over kantoor en uitnodigingen voor onze
  evenementen te sturen. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze
  nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie.

AAN WELKE DERDEN VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

KRAFT deelt persoonsgegevens met derden die door KRAFT worden ingeschakeld
in het kader van haar dienstverlening, zoals andere advocatenkantoren,
notarissen, fiscalisten. Daarnaast deelt KRAFT persoonsgegevens met andere
relevante partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar
dienstverlening, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en
overheidsinstanties. In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening
kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten
de Europese Economische Ruimte te sturen. In dat geval draagt KRAFT er zorg
voor dat deze doorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en
regelgeving plaatsvindt.

KRAFT deelt persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals hosting
providers van de website en cloud service providers. Met deze dienstverleners
worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband
met de dienstverlening.

Derden waarmee KRAFT persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor
de verwerking van deze persoonsgegevens. KRAFT is verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer
een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor KRAFT, zal KRAFT met
deze een verwerkersovereenkomst sluiten.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben
werknemers van KRAFT toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van KRAFT
zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

KRAFT hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft KRAFT passende
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming
van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en
regelgeving.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn:

 • U heeft het recht van ons bevestiging te
  ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken.
 • U heeft het recht op inzage in de
  persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • U heeft het recht op correctie van de
  persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn.
 • U heeft het recht op verwijdering van uw
  persoonsgegevens.
 • U heeft het recht op beperking van hoe
  wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
 • U heeft het recht om een klacht in te
  dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

De website van KRAFT maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat
(computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. U kunt cookies weigeren via
de instellingen van uw browser.

KRAFT maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische
cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website
te kunnen laten functioneren. Daarnaast maakt KRAFT gebruik van analytische
cookies (Google Analytics)  die de kwaliteit en functionaliteit van de
website meten. Deze analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar
uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. KRAFT maakt geen gebruik
van advertentie- of tracking cookies.

CONTACT

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KRAFT dan kunt u contact opnemen met info@kraftadvocaten.nl.